Strona główna

Sakrament Bierzmowania

Co wiemy o Sakramencie:

   Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.
Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej"
Katechizm Kościoła Katolickiego 1285.


Kto może otrzymać sakrament bierzmowania:

Każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania. (KKK 1306)


Przygotowanie do bierzmowania:

Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. (KKK 1309)

Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości i dyspozycyjności (KKK 1310)


Przyjęcie Sakramentu:

   Przyjmują go uczniowie trzecich klas gimnazjum po trzyletnim przygotowaniu w ramach katechezy parafialnej. W pierwszej klasie gimnazjum rodzice dziecka zgłaszają się z nim do proboszcza z wypełnionym formularzem prośby o włączenie do wspólnoty młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Terminy zapisów są odpowiednio wcześniej ogłaszane. Przygotowanie do bierzmowania odbywa się przy własnej parafii a nie według przynależności do szkoły. Osoby dorosłe, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania a chcą teraz to uczynić zgłaszają się do duszpasterza w celu omówienia odpowiedniego przygotowania w trybie indywidualnym.