Strona główna

Sakrament Małżeństwa

Co wiemy o Sakramencie:

      Pismo święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże (Por. Rdz 1, 26-27). a kończy wizją "Godów Baranka" (Ap 19, 7. 9). Od początku do końca Pismo święte mówi o małżeństwie i jego "misterium", o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu Bóg, o jego początku i celu, o różnych sposobach jego urzeczywistnienia w ciągu historii zbawienia, o jego trudnościach wynikających z grzechu i jego odnowieniu "w Panu" (1 Kor 7, 39), w Nowym Przymierzu Chrystusa i Kościoła (Por. Ef 5, 31-32).
      Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością. to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego.
Katechizm Kościoła Katolickiego 1602 - 1603


Przyjęcie Sakramentu:

      Narzeczeni zgłaszają się 3 miesiące wcześniej w godzinach urzędowania kancelarii na spotkanie z duszpasterzem. Następuje wstępna rozmowa i omówienie przygotowania. W normalnym trybie narzeczeni wysłuchują trzech katechez przedślubnych.
Jeżeli ktoś nie ukończył katechizacji w zakresie szkoły średniej zostaje zobowiązany do przygotowania się na podstawie "Katechizmu dla dorosłych" do indywidualnego egzaminu z wiedzy religijnej.


Przygotowanie do udzielenia sobie Sakramentu:

I. KATECHEZY PRZEDŚLUBNE
II. SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO
III. OMÓWIENIE LITURGII ŚLUBNEJ